پروژه یک

slide-2feca5b

اهداف طرح:

در حال به روز رسانی

موقعیت جغرافیایی طرح:

در حال به روز رسانی

پیمانکار اصلی:

فاز ۱ و ۲ ENI/NICO

فعالیت های اجرایی طرح:

در حال به روز رسانی

زمانهای کلیدی طرح:

در حال به روز رسانی

مشاوره و فروش